نوآموزان برتر سال ۱۳۹۹

شایان قربانی ۲۰
شایان قربانی شاگرد ممتاز پایه تحصیلی : نهم شهر : تربت حیدریه رتبه : برتر
امیرحسین یوسفی ۲۰
امیرحسین یوسفی شاگرد ممتاز پایه تحصیلی : نهم شهر : تربت حیدریه رتبه : برتر
ارمیا رستم زاده ۱۹.۹۴
ارمیا رستم زاده شاگرد ممتاز پایه تحصیلی : نهم شهر : تربت حیدریه رتبه : برتر
مهدی قربانیان ۱۹.۸۶
مهدی قربانیان شاگرد ممتاز پایه تحصیلی : نهم شهر : تربت حیدریه رتبه : برتر
امیرحسین باخدا ۱۹.۸۶
امیرحسین باخدا شاگرد ممتاز پایه تحصیلی : نهم شهر : تربت حیدریه رتبه : برتر
عارف همدانی ۱۹.۸۶
عارف همدانی شاگرد ممتاز پایه تحصیلی : نهم شهر : تربت حیدریه رتبه : برتر
علی امانی ۱۹.۹۳
علی امانی شاگرد ممتاز پایه تحصیلی : نهم شهر : تربت حیدریه رتبه : برتر
امیررضا خرم روز ۱۹.۸۶
امیررضا خرم روز شاگرد ممتاز پایه تحصیلی : نهم شهر : تربت حیدریه رتبه : برتر
مانی رضوانی ۱۹.۸۶
مانی رضوانی شاگرد ممتاز پایه تحصیلی : نهم شهر : تربت حیدریه رتبه : برتر
یزدان ایل بیگی ۱۹.۸۶
یزدان ایل بیگی شاگرد ممتاز پایه تحصیلی : نهم شهر : تربت حیدریه رتبه : برتر
عرفان محمدی ۲۰
عرفان محمدی شاگرد ممتاز پایه تحصیلی : نهم شهر : تربت حیدریه رتبه : برتر
محمدمهدی مختاری ۱۹.۷۱
محمدمهدی مختاری شاگرد ممتاز پایه تحصیلی : نهم شهر : تربت حیدریه رتبه : برتر