معرفی پرسنل

 • علی اکبر محمدیان

  علی اکبر محمدیان

  کارشناسی ارشد مشاور آموزشگاه
 • علی محمد مرادزاده

  علی محمد مرادزاده

  کارشناسی مدیر آموزشگاه
 • محمد جعفر یوسفی راد

  محمد جعفر یوسفی راد

  کارشناسی معاون آموزشی
 • حمیدرضا صاحب علم

  حمیدرضا صاحب علم

  کارشناسی معاون آموزشی-فناوری
 • امین اسماعیل نژاد

  امین اسماعیل نژاد

  کارشناسی معاون پرورشی
 • ایمان وثوقی فر

  ایمان وثوقی فر

  کارشناسی معاون اجرایی