تشکیل فوری جلسه مدیریت بحران

در مورخه 18 فروردین ماه 1400 درپی زمین لرزه 4/7 ریشتری شهرستان تربت حیدریه بوقوع پیوست.

درپی حادثه زمین لرزه 16فروردین ماه 1400 ساعت 21:52 باشدت4/7 ریشتر که در حوالی شهرستان های تربت حیدریه و اطراف به وقوع پیوست بلافاصله درهمان ساعت اولیه با حضور معاونت محترم آموزشی جناب آقای یوسفی از محل آموزشگاه بازدید به عمل آمد و در اولین ساعات اداری روز بعد جلسه ای تحت عنوان مدیریت بحران آموزشگاه تشکیل که در صورت پس لرزه های محتمل خسارات احتمالی را به حداقل رساند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 19/20